Predaja polugodišnjeg statističkog izvještaja

Tromjesečna statistička izvješća (TSI-POD) za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2012. trebaju svi poduzetnici veliki, srednji i mali predati na FINA-u do 20. srpnja. Neprofitne organizacije za isto razoblje sastavljaju izvještaj PR-RAS-NPF i obvezni su ga predati u FINA-u i Državni zavod za reviziju do 30.srpnja.

Obveznici PDV-a

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u ( NN 22/12 ) definirani su novi pragovi za ulazak poduzetnika u sustav PDV-a, te za ulazak u mjesečni odnosno tromjesečni sustav obračuna PDV-a. Zakon stupa na snagu 01.siječnja 2013.godine.

Opširnije:Obveznici PDV-a

Ugovor o djelu

Ugovor o djelu je pravni akt kojim se isplaćuju naknade opisane Zakonom o porezu na dohodak (NN 177/04) čl.32.st.3.t.4. Sukladno navedenom Zakonu primatelji naknada su najčešće: trgovački putnici, agenti, akviziteri, športski sudci i delegati, sudski vještaci i tumači, prevoditelji, turistički djelatnici, konzultanti i druge slične djelatnosti.

Opširnije:Ugovor o djelu

Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 22/12) od 01.svibnja 2012.godine smanjen je doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje s 15% na 13%. Međutim od 01.travnja 2014.godine, doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje, ponovno je vraćen na 15%.

Kontrola plaćanja doprinosa pri isplati plaća

Sukladno Uredbi o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa (NN 49/12) poduzetnik više neće moći isplatiti neto plaće, bez istovremene uplate doprinosa. Uredba stupa na snagu s 01.svibnjem 2012.godine. Prilikom isplate neto plaće nalog za uplatu treba sadržavati slijedeće formalne oznake i to:

Opširnije:Kontrola plaćanja doprinosa pri isplati plaća

Plaćanje gotovinom

Sukladno Zakonu o platnom prometu (NN 133/09) koji je stupio na snagu 01.siječnja 2011.godine ukida se ograničenje plaćanja do 5.000,00kn za gotovinske račune među poslovnim subjektima. Ograničenje plaćanja za gotovinske račune sada definira Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 87/08, čl.39, st.1) prema kojem plaćanje gotovinskih računa među poslovnim subjektima ne smije prelaziti 105.000,00kn za rezidente.

Predaja prijave poreza na dobit

Obveznici poreza na dobitak trebaju do 30. travnja predati porezne prijave u Poreznu upravu (PD, PDV-K, TZ, SR), a po zahtjevu Porezne uprave i financijska izvješća (Brutto bilancu, Bilancu i Račun dobiti i gubitka), te drugu prateću dokumentaciju.

Također postoji obveza u istom roku dostaviti obrazac OKFŠ u Hrvatske šume na adresu LJ. F. Vukotinovića 2, Zagreb.

Predaja tromjesečnog statističkog izvješća

Tromjesečna statistička izvješća (TSI-POD) za 1. tromjesečje 2012. trebaju svi poduzetnici veliki, srednji i mali predati na FINA-u do 20. travnja.