Novi rokovi podnošenja PDV obrasca

Sukladno novom Zakonu o PDV-u koji stupa na snagu sa 01.srpnjem 2013. godine, biti će propisano da je porezni obveznik obvezan predati prijavu PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 20.u mjesecu za protekli mjesec. Neovisno o obvezi predavanja obračuna do 20. u mjesecu, obveza plaćanja PDV-a za obračunsko razdoblje ostaje kao i do sada do kraja mjeseca.