Obveznici PDV-a

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u ( NN 22/12 ) definirani su novi pragovi za ulazak poduzetnika u sustav PDV-a, te za ulazak u mjesečni odnosno tromjesečni sustav obračuna PDV-a. Zakon stupa na snagu 01.siječnja 2013.godine.

Sukladno navedenom zakonu novi prag za ulazak u sustav PDV-a je 230.000,00kn isporuka dobra i usluga bez PDV-a. Ranije je to bilo 85.000,00kn.

S druge pak strane, poduzetnici (obveznici mjesečnog obračuna PDV-a) čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga uključujući PDV u prethodnoj godini bila manja od 800.000,00kn (ranije je taj prag iznosio 300.000,00kn) mogu podnijeti zahtjev Poreznoj upravi za prebacivanje u tromjesečni sustav obračuna PDV-a.

Zahtjevi se podnose u nadležnu Poreznu upravu najkasnije do 15.siječnja 2013.