Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 22/12) od 01.svibnja 2012.godine smanjen je doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje s 15% na 13%. Međutim od 01.travnja 2014.godine, doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje, ponovno je vraćen na 15%.