Neprofitne organizacije

Udruge i druge neprofitne organizacije od 01.siječnja 2015., u svome poslovanju primjenjuju  novi Zakon o udrugama (NN 74/14) i Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14). Nastavno tomu, objavljen je i Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15). Ova dva akta obuhvaćaju "pravila igre" koja se primjenjuju na neprofitne organizacije od 01.siječnja 2016.godine. 

Opširnije:Neprofitne organizacije

Uplatni računi za javna davanja

U nastavku ovog članka nalaze se uplatni računi i pozivi na broj za isplate doprinosa po ugovoru o djelu, poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, PDV, porez na dobit, članarina HGK, turistička članarina i naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Opširnije:Uplatni računi za javna davanja

Uplatni računi za obračun plaća

Od 01.siječnja 2014. godine u upotrebi su nove oznake i pozivi na broj za uplatu doprinosa iz i na plaće, te poreza na dohodak. Novi uplatni računi regulirani su izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013.godini (NN 143/13).

Opširnije:Uplatni računi za obračun plaća

Obrazac Intrastat

Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju postala djelom jedinstvenog tržišta EU. Time je uspostavljen slobodan promet roba sa zemljama članicama EU, zbog čega više neće biti moguće dobivati podatke o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s drugim zemljama članicama iz jedinstvenih carinskih deklaracija. Kao zamjena za jedinstvene carinske deklaracije, u Europskoj uniji razvijen je sustav prikupljanja podataka o robnoj razmjeni direktno od poslovnih subjekata nazvan Intrastat.

Opširnije:Obrazac Intrastat

Novi rokovi podnošenja PDV obrasca

Sukladno novom Zakonu o PDV-u koji stupa na snagu sa 01.srpnjem 2013. godine, biti će propisano da je porezni obveznik obvezan predati prijavu PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 20.u mjesecu za protekli mjesec. Neovisno o obvezi predavanja obračuna do 20. u mjesecu, obveza plaćanja PDV-a za obračunsko razdoblje ostaje kao i do sada do kraja mjeseca.

Nova minimalna plaća

Na temelju čl.7. Zakona o minimalnoj plaći (NN 39/13) donesena je Uredba o visini minimalne plaće (NN 115/16), kojom je propisana visina minimalne bruto plaće za puno radno vrijeme i koja iznosi 3.276,00 kn.

Opširnije:Nova minimalna plaća

Fiskalizacija

03.prosinca 2012.godine u Narodnim novinama broj 133/12 objavljen je Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama, kovanicama, karticama i čekom), a koji stupa na snagu 01.siječnja 2013.godine.

Opširnije:Fiskalizacija

Izmjene PDV-a

Slijedom izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost s 01.siječnja 2013. godine počinje primjena izmjenjenih stopa PDV-a. Osim što je dodana nova stopa 5% PDV-a, proširena je i primjena stope od 10%. Od 01.siječnja 2014.godine, ranija stopa od 10%, povećana je na 13% PDV-a.

Opširnije:Izmjene PDV-a

Predaja devetomjesečnog statističkog izvještaja

Tromjesečna statistička izvješća (TSI-POD) za razdoblje od 01.siječnja do 30.rujna 2012. trebaju svi poduzetnici veliki, srednji i mali, te (S-PR-RAS-NPF) neprofitne organizacije predati na FINA-u do 20.listopada 2012. S Obzirom da 20.10. pada na subotu, rok za predaju izvještaja je produžen do 22.listopada 2012.


TSI-POD.xls 

S-PR-RAS-NPF.xls

Sezonski rad u poljoprivredi

01.lipnja 2012. stupio je na snagu Zakon o poticanju zapošljavanja (NN 57/12). Između ostaloga, ovim su zakonom definirane mjere poticanja zapošljavanja nezaposlenih osoba na privremenim i povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi.

Opširnije:Sezonski rad u poljoprivredi